Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů: RIBEDO ELEKTRO, s.r.o., IČO: 26068591, se sídlem na adrese Doubí 100, 390 02 Košice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11966 (dále jen „Správce“).

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Tato Ochrana osobních údajů se vztahuje na (i) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během Vašeho používání webových stránek www.ribedo.cz, (ii) zpracování osobních údajů prováděné Správcem během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (iii) zpracování osobních údajů Správcem během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (iv) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Správce a na (v) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Správce. Užíváním webových stránek správce berete na vědomí tyto zásady a výslovně udělujete souhlas s jejich uplatněním.

Tento dokument popisuje účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informuje o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.


1) ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
b) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


2) ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:
a) Klienti
i. Účel zpracování osobních údajů: Poskytování služeb a plnění dalších smluvních povinností vůči klientům; Vedení dokumentace o zakázce pro klienta; Uplatňování nároků ze smluvních vztahů po ukončení smlouvy; Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv.
ii. Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je plnění smlouvy, právních povinností nebo oprávněný zájem. Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje, informace o poskytnutých službách a informace potřebné pro poskytnutí služeb. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.
b) Potenciální klienti
i. Účel zpracování osobních údajů: Komunikace s potenciálními klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky a evidence výsledku jednání.
ii. Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je náš oprávněný zájem. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

c) Osoby přihlášené k odběru novinek a jiných obchodních sdělení
i. Účel zpracování osobních údajů: Šíření informací, aktualit a dalších obchodních sdělení prostřednictvím e-mailových zpráv.
ii. Právní základ a zpracovávané osobní údaje: Právním základem je souhlas. Zpracováváme identifikačních a kontaktní osobní údaje. Ke zpracování dochází za účelem šíření obchodních sdělení v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.


3) PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO EVROPSKOU UNII

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

a) Zpracovatelé, kteří zpracovávají vaše osobní údaje dle našich pokynů a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 GDPR;
b) Provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb, orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis;
c) V odůvodněných případech můžeme předat vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


4) COOKIES

Naše internetové stránky mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

a) Cookies pro funkcionality - Tyto soubory cookie se používají k tomu, aby vám na našich webových stránkách poskytovaly personalizovaný uživatelský zážitek a aby si pamatovaly vaše volby, které jste použili při používání našich webových stránek. Můžeme například používat soubory cookie k zapamatování vašeho jazyka nebo k zapamatování vašich přihlašovacích údajů.
b) Sledovací a výkonnostní soubory cookies - Tyto soubory cookies se používají ke shromažďování informací pro analýzu provozu na našich webových stránkách a sledování používání našich webových stránek uživateli. Tyto soubory cookies mohou například sledovat věci jako je doba kterou na webu trávíte, nebo stránky, které navštěvujete, což nám pomáhá pochopit, jak pro vás můžeme vylepšit náš web. Informace shromážděné prostřednictvím těchto sledovacích a výkonnostních cookies neidentifikují žádné osoby.
c) Cookies pro cílení a reklamu - Tyto soubory cookie se používají k zobrazování reklamy, která vás pravděpodobně bude zajímat na základě vašich zvyků při procházení. Tyto soubory cookie jsou požadovány námi/nebo poskytovateli reklam, mohou kombinovat informace shromážděné z našich webových stránek s dalšími informacemi, které nezávisle shromáždily z jiných webových stránek, týkající se činností vašeho internetového prohlížeče v rámci jejich reklamní sítě webových stránek. Pokud se rozhodnete tyto soubory cookies pro cílení nebo reklamu odstranit nebo deaktivovat, budou se vám reklamy stále zobrazovat, ale nemusí pro vás být nadále personalizované a relevantní.


5) DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce Vaše osobní údaje zpracovává a uchovává po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Správce povinen jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Správci ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje Správce zpracovává dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy

po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*

Ochrana oprávněného zájmu Správce nebo třetích osob

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak (např. upravující výkon advokacie, výkon daňového poradenství), anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

* Správce je oprávněn zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

6) AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


7) VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
e) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
f) právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
g) právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
h) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


8) PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

a) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
b) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
c) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

a) Vstupem na internetové stránky Správce dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. Obdobně též podpisem smlouvy zakládající smluvní vztah mezi Správcem a Vámi.
b) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ.
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz